OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach
podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2019/2020

 

12.03.2019 r. – 18.03.2019 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci,

już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

19.03.2019 r. – 27.03.2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko

do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.03.2019r. do 27.03.2019r.)wniosek,

który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji,

w celu zatwierdzenia.

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r.,

rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

17.04.2019 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.04.2019 r. – 25.04.2019 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych

woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

29.04.2019 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów

zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy

polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego

lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:

  • ­   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017r..

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł)

6

               Od 100 %  -  poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 

5

                Od 150 % -   poniżej 200 %  –  1011,00 zł – 1347,99 zł

4

              Od 200 % - poniżej 250 % - 1348,00 – 1684,99 zł

3

               od 250 % - poniżej 300 %  - od 1685,00 zł – 2021,99 zł

2

              od 300 % - od 2022,00 zł

1

  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy szanownych rodziców

na zebranie grup I, II i III dnia 04.02.2019 r. o godz. 16.30, 

grupa IV  - 6.02. 2019r. o godz. 16.30

którego tematem będzie podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej

za I półrocze roku szkolnego 2018/2019.

 

Zaproszenie

 W ostatnim dniu stycznia w naszym przedszkolu bal nad bale,

tańce i zabawy w karnawale!

31 stycznia kochane przedszkolaki przybywajcie

i pomysłowe stroje zakładajcie!:)

 

  

Strony