Dla Rodziców

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI

Zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (4.5.2016 L119/38), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów jest   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6

 w Kielcach  z siedzibą: ul. Bukowa 8, 25-542 Kielce

2. Administrator wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych , który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: przedszkole@ps6.kielce.eu

3. Dane osobowe Państwa i dziecka  będą przetwarzane  w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola na podstawie ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty  (DZ.U.z 2017 r. poz.2198)  ;  ustawy z  14 grudnia 2006 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996); rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r w sprawie zasad organizacji psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach ( DZ.U. z 2017 r. poz. 1591) oraz art. 6 ust. 1  lit.  a ,c  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola.

5. Dane osobowe Państwa i dziecka mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom z mocy prawa i w granicach prawa.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być Urząd Miasta Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz właściwe poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

7. Dane osobowe Państwa i dzieci  będą przechowywane co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu , jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń.

Wymagane prawem okresy archiwizacji  danych osobowych, reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

8. Posiadacie Państwo  następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści przetwarzanych  danych osobowych,
 • prawo  do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych ,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania.,
 • wycofania udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem

9. Administrator zapewnia, że przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, ani poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

10. Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

11. Przysługuje Państwu  prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzane    Państwa  dane osobowe naruszają przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

PRAWA I UPRAWNIENIA  OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na podstawie art.15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), osoby, których dane osobowe przetwarzamy w Przedszkolu Samorządowym nr. 6 w Kielcach, mają prawo do:

 1. wniesienia wniosku o dostęp do danych osobowych,
 2. wniesienia wniosku  o sprostowanie danych ,
 3. wniesienia wniosku o usunięcie danych ( prawo do bycia zapomnianym),
 4. wniesienia wniosku o ograniczenia przetwarzania ,
 5. wniesienia wniosku o prawo do przenoszenia danych,
 6. wniesienia wniosku sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
 7. wniesienia wniosku o cofnięcie zgody wycofania udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana lub

dziecka, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem

 e-mail:  przedszkole@ps6.kielce.eu

**********************************************************************

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**********************************************************************

W przedszkolu znajdują się cztery oddziały. Zajęcia edukacyjne realizują podstawę programową. Przygotowujemy dzieci do poznania samego siebie, swoich możliwości i norm życia społecznego, co czyni ich dojrzałymi emocjonalnie na miarę ich wieku i rozwoju. Czynimy starania, aby dziecko poznało swoją wartość i było traktowane podmiotowo. Uwzględniamy, że każde dziecko ma indywidualny rozwój, własne potrzeby, charakter, temperament i osobowość.

Dzieci uczą się współdziałać w myśl zasady: "Nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj" oraz pomagać sobie wzajemnie.

 


Do oddziału I uczęszczają dzieci 3-letnie. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nabywają umiejętności samoobsługowe, uczą się samodzielności i funkcjonowania w grupie. Poprzez gry i zabawy realizują jedno zajęcie edukacyjne, są wdrażane do uczestnictwa w życiu przedszkola. Po głównym posiłku jest organizowany odpoczynek poobiedni.

 

Do oddziału II uczęszczają dzieci 4-letnie.

W I semestrze jest organizowane jedno zajęcie edukacyjne. Od II semestru wprowadzone zostaje drugie zajęcie edukacyjne. Dzieci biorą udział w zabawach dydaktycznych, stolikowych, w różnorodnych ćwiczeniach. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci rozwijają swoją aktywność i kreatywność.

 

Do oddziału III uczęszczają dzieci 5-letnie. Dzieci uczestniczą w dwóch zajęciach edukacyjnych. Uwieńczeniem zajęć są bezpośrednie kontakty z przyrodą w formie spacerów, zabaw. Dzieci biorą czynny udział w różnorodnych konkursach organizowanych przez zaprzyjaźnione przedszkola, co rozwija u nich otwartość, komunikację oraz pomaga małymi kroczkami wkraczać w świat dorosłych.

 

Do oddziału IV uczęszczają dzieci 6-letnie. Praca w tej grupie polega na jak najlepszym przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Zajęcia edukacyjne prowadzone są metodami innowacyjnymi, które rozwijają, wspomagają, ukierunkowują zdolności dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami, dbając o wszechstronny rozwój każdego wychowanka.

 

OKIEM DZIECKA

Pobyt w przedszkolu to same przyjemności:

 •  beztroska zabawa z kolegami
 •  wyprawy w nieznane
 •  poznawanie rzeczy dziwnych i niezwykłych
 •  eksperymenty i doświadczenia
 •  zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe i inne
 •  zabawy w teatr (przygotowywanie spektakli teatralnych)
 •  urodziny kolegów
 •  poznawanie folkloru
 •  spotkania z ciekawymi ludźmi
 •  samodzielność i wytrwałość, pewność siebie